• Zapoznanie z czynnikami kształtującymi walory dolin rzecznych. Identyfikacja zagrożeń i analiza możliwości ochrony ekosystemów mokradłowych przy jednoczesnym gospodarczo-społecznym wykorzystaniu dolin rzecznych.