• Student po zapoznaniu się i opanowaniu treści przedmiotu będzie mógł posługiwać się narzędziami analizy ekonomicznej, a także lepiej zrozumieć prawidłowości rządzące zachowaniem podmiotów gospodarczych w tym gospodarstw ogrodniczych. Ponadto tematyka dotycząca zagadnień makroekonomicznych pozwala na przekazanie informacji o zasadach funkcjonowania gospodarki rynkowej, jak i jej powiązaniach ? wewnętrznych i zewnętrznych. Przedmiot ma ułatwić studentom zrozumienie celów i instrumentów polityki makro i mikroekonomicznej. Ponadto opanowując treści przedmiotu studenci będą samodzielnie oceniać: skutki polityki fiskalnej i pieniężnej, wpływ handlu zagranicznego na gospodarkę, określać czynniki kształtujące poziom rozwoju gospodarczego oraz wahania w koniunkturze gospodarczej.